De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Onze zorgvuldigheid met betrekking deze website

De BrancheSpecialist Advies B.V. neemt de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze site. De bronnen waarop de aangeboden informatie wordt gebaseerd worden beschouwd als betrouwbaar. De BrancheSpecialist Advies B.V. garandeert niet dat de aangeboden informatie op deze site te allen tijde juist, volledig en actueel is. Tevens garandeert De BrancheSpecialist Advies B.V. niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. De inhoud en werking van deze site kunnen derhalve zonder nadere aankondiging door De BrancheSpecialist Advies B.V. worden gewijzigd. De BrancheSpecialist Advies B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

Aan de informatie, zoals aangeboden op deze site, kunnen geen rechten worden ontleend en nimmer kan deze worden aangemerkt als een aanbod. Uitsluitend aan een door De BrancheSpecialist Advies B.V. schriftelijk uitgebrachte offerte met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden en geldigheidsduur kunnen rechten worden ontleent. De aangeboden informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als zijnde enigerlei vorm van vervanging van deskundig en persoonlijk advies. Wanneer u besluit, zonder verificatie of nader advies van onze medewerkers, van de geboden informatie gebruik te maken, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico. Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door De BrancheSpecialist Advies B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De BrancheSpecialist Advies B.V. wijst iedere aansprakelijkheid te zake nadrukkelijk van de hand. Op de aangeboden informatie via deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van medewerkers van De BrancheSpecialist Advies B.V. en haar moeder- cq zustervennootschappen.

 

De BrancheSpecialist Advies B.V., respectievelijk de rechthebbenden, behouden zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. De BrancheSpecialist Advies B.V. staat in basis geen enkele vorm van gebruik van de content toe, met uitzondering voor zover vereist voor het online bekijken van de site. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van De BrancheSpecialist Advies B.V. mag content in de overeengekomen vorm gebruikt worden.